Polityka prywatności

SPIS TREŚCI:

     I.            Wstęp – dane kontaktowe

    II.           Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

  III.            Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

   IV.            Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

     V.            Bezpieczeństwo danych osobowych

   VI.            Jak przetwarzamy Twoje dane

  VII.            Zgoda – cofnięcie zgody

VIII.            Przechowywanie danych

    IX.            Odbiorcy danych udostępnianie danych innym podmiotom

      X.            Przetwarzanie danych z wykorzystaniem plików cookies oraz innych technologii internetowych

    XI.            Newsletter

   XII.            Zmiany w Polityce

I. Wstęp – dane kontaktowe

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania (przetwarzania) za pośrednictwem trynite.pl (dalej: Sklep Internetowy) danych osobowych osób odwiedzających lub korzystających z usług świadczonych przez Sklep Internetowy, którego właścicielami są Firma Handlowa MAW spółka cywilna Magdalena Wąchal Artur Wąchal z siedzibą w Poznaniu ul. Głogowska 248/135, NIP: 7791584661.

Szanujemy prywatność naszych Użytkowników, w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z usług naszego Sklepu Internetowego.

W ramach niniejszej Polityki Prywatności postanowiliśmy opisać ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Polityka ma charakter ogólny i prezentuje tylko niektóre kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Uszczegółowieniem niniejszej polityki jest Regulamin oraz klauzule informacyjne, które będą  prezentowane Użytkownikowi w momencie zbierania od niego danych osobowych przy okazji korzystania ze Strony Internetowej i usług Sklepu Internetowego.

W zakresie, w jakim wykorzystujemy na naszych stronach internetowych pliki cookies lub inne technologie zbierające dane, więcej informacji podajemy w Polityce cookies.

Administratorem danych osobowych jest Firma Handlowa MAW spółka cywilna Magdalena Wąchal Artur Wąchal z siedzibą w Poznaniu ul. Głogowska 248/135, NIP: 7791584661 (dalej: „Administrator”).

Dane kontaktowe Administratora:

Adres: al. Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź

E-mail: biuro@trynite.pl

Telefon: (+42) 633 16 85

 II. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego opiera się na następujących przepisach:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”,
 • ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.),
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.),
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

III. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

Doceniamy zaufanie, jakim obdarzyli nas Użytkownicy. W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

 • Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.
 • Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.
 • Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych.
 • Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.
 • Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.
 • Chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
 • Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Administrator realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

Użytkownik ma prawo do:

 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych (patrz punkt VII poniżej), w zakresie korzystania z plików cookies – zobacz więcej w Polityce cookies.
 • Dostępu do danych: masz prawo do otrzymania od Administratora potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora i w jaki sposób.
 • Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, statystyczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie Twojego sprzeciwu będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Twoją niedogodnością  lub są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony  roszczeń (np. cele dowodowe, bądź w przypadku dochodzenia roszczeń przez/od Administratora). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy  przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania (niezależnie od tego czy podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda czy nasz uzasadniony interes; w każdym przypadku Twój sprzeciw lub cofnięcie zgody w tym zakresie spowoduje, iż zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach), w zakresie korzystania z plików cookies – zobacz więcej w Polityce cookies.
 • Usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych; zgodnie z art. 17 RODO istnieją jednak wyjątki od tego prawa ( w szczególności do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń)
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do Twoich danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu.
 • Przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś, jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany.
 • Złożenia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz kierować na dane kontaktowe przedstawione w  punkcie I powyżej. W przypadku cofnięcia zgody – zobacz także punkt VII  poniżej.

Twoje żądania zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po ich otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań o kolejne dwa miesiące, o czym Cię poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę.

W zakresie w jakim Użytkownik kieruje do administratora swoje żądania, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (numeru telefonu lub adres e-mail, w przypadku wniosków pisemnych także adresu zamieszkania). W celu realizacji niektórych wniosków możemy potrzebować dalszego potwierdzenia tożsamości Użytkownika.

V. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

 • poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
 • integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,
 • dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik obsługujący Sklep Internetowy mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

VI. Jak przetwarzamy Twoje dane

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane Użytkowników?

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób niezgodny z tymi celami.

O tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, Administrator każdorazowo informuje Użytkownika w ramach osobnego komunikatu.

Głównymi podstawami przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora mogą być:

 • Zgoda – na jeden lub kilka określonych celów (na przykład udzielenie odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza pytanie).
 • Wykonanie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy (np. w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną).
 • Prawnie uzasadnione interesy, z wyjątkiem przypadków, gdy twoje interesy lub twoje podstawowe prawa i wolności mają pierwszeństwo przed tymi interesami (każdorazowo opisane w klauzulach informacyjnych, np. cele dowodowe).

W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych może być także ochrona żywotnych interesów osoby lub zgodność z obowiązkiem prawnym w celu spełnienia obowiązku prawnego leżącego na Administratorze (dot. to szczególnie obowiązków ciążących na Administratorze jako usługodawcy).

W zakresie w jakim wykorzystujemy na trynite.pl pliki cookies lub inne technologie oraz przetwarzamy za ich pomocą dane osobowe – więcej informacji znajdziesz w Polityce cookies.

Sposób zbierania danych

Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników kiedy wypełniają formularz na stronie internetowej Sklepu Internetowego, kontaktują się z pracownikami Sklepu Internetowego (możemy wówczas zachować informacje, które Użytkownicy dobrowolnie przekazali pisząc lub kontaktując się z nami) oraz automatycznie dane zawarte w logach systemowych oraz plikach cookies (więcej w tym zakresie w Polityce cookies).

Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, lecz często niezbędne żeby obsłużyć zapytanie Użytkownika przy pomocy formularzy internetowych lub dokonać innej czynności związanej z obsługą klienta. W takim przypadku podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji takiej usługi.

Jakie dane możemy przetwarzać?

Dane osobowe, o których piszemy, mogą obejmować różny zakres danych, w zależności od kategorii podmiotu danych oraz tego czy jesteś już naszym Klientem, osobą potencjalnie zainteresowaną naszymi usługami.

Za każdym razem będziemy określać i przetwarzać tylko niezbędny zakres danych.

W ramach działalności Sklepu Internetowego możemy przetwarzać takie dane osobowe jak: dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko), dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), w przypadku podmiotów gospodarczych także nazwę firmy oraz numer NIP.  

Zakres danych zapisanych w związku z wykorzystywaniem plików cookies opisany jest szczegółowo w Polityce cookies.

VII. Zgoda – cofnięcie zgody

W relacji z Użytkownikiem, także w  ramach usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej trynite.pl, Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dotyczących produktów lub usług oferowanych przez Sklep Internetowy, w tym na marketing elektroniczny, jeśli to właśnie Twoja zgoda może stanowić właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych.

Dla Użytkowników oraz Klientów lub Potencjalnych Klientów Sklepu Internetowego wycofanie zgody może nastąpić w każdym momencie poprzez skorzystanie z prawa cofnięcia zgody poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem.

W innych przypadkach pozyskanych przez Administratora zgód należy postępować zgodnie z informacjami wskazanymi w stosownych klauzulach informacyjnych.

Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami – musisz jednak wiedzieć, że jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości korzystania z usług objętych treścią zgody, jak przykładowo otrzymanie odpowiedzi.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody zostanie rozpatrzone niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać dane osobowe w celu objętym treścią zgody. Do momentu realizacji żądania może się jednak zdarzyć, że Użytkownik otrzyma od nas informacje, z których zrezygnował cofając zgodę, z uwagi na czas potrzebny do realizacji wniosku w naszych systemach.

Jeżeli posiadamy dane Użytkowników na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

W zakresie cofnięcia zgody na instalację i wykorzystanie plików cookies – więcej informacji znajdziesz w Polityce cookies.

VIII. Przechowywanie danych

Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania danych osobowych. 

IX. Odbiorcy danych udostępnianie danych innym podmiotom

Za zgodą Użytkownika w zależności od celu przetwarzania danych oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie, Twoje dane osobowe mogą być udostępnione wskazanym w zgodzie podmiotom.

W niektórych przypadkach dane mogą być udostępnione także innych administratorom danych, jeśli istnieje ku temu ważna podstawa prawna.

Możemy udostępnić Twoje dane także innym odbiorcom podmiotom przetwarzającym –  firmom świadczącym usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, a także podmiotów przetwarzających współpracujących z nami w inny sposób.

Wskazujemy, że w przypadku gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym przetwarzać dane osobowe od Użytkownika, np. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów bez udziału Administratora albo też realizować będą usługi we własnym imieniu, wówczas staną się odrębnymi administratorami danych i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzanie takich danych osobowych, nie podlegając warunkom naszej Polityki.

Sklep Internetowy może zawierać linki do innych stron internetowych, stron serwisów społecznościowych lub do stron internetowych podmiotów współpracujących. Przechodząc na stronę internetową strony trzeciej, Użytkownicy podlegać będą odrębnej polityce prywatności i ochrony danych osobowych dla danej strony internetowej. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych poszczególnych stron internetowych.

X. Przetwarzanie danych z wykorzystaniem plików cookies oraz innych technologii internetowych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej Sklepu Internetowego, Administrator gromadzi także dane zawarte w logach systemowych, plikach cookies lub wykorzystuje inne podobne technologie internetowe (np. kody, pixele, wtyczki). Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies i innych technologii internetowych znajdziesz w Polityce cookies.

XI. Newsletter

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem od nas informacji o nowościach, inspiracjach oraz promocjach, na naszej stronie internetowej masz możliwość zapisania się na newsletter. Po zatwierdzeniu w formularzu adresu e-mail oraz zaznaczeniu zgody na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach wyślemy do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie chęci zapisu na newsletter.  W wiadomości tej zawrzemy zbiór podstawowych informacji na temat tego w jaki sposób będziemy przetwarzać powierzony nam adres e-mail. Jeśli zmienisz zdanie i zrezygnujesz z otrzymywania od nas e-maili wystarczy, że nie dokonasz potwierdzenia zapisu na newsletter.

W każdej chwili możesz też zrezygnować z otrzymywania od nas newslettera. Wystarczy, że klikniesz w link zawarty w każdej wysłanej wiadomości marketingowej „Wypisz się” lub skontaktujesz się z nami mailowo (adres: biuro@trynite.pl) lub listownie (adres: al. Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź).

Twój adres e-mail będziemy przetwarzać do momentu cofnięcia Twojej zgody na przesyłanie newslettera.

XII. Zmiany w Polityce

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności lub też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach Administrator będzie informował stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.