Klauzule informacyjne

 I.            Administratorem Państwa danych osobowych jest: Firma Handlowa MAW spółka cywilna Magdalena Wąchal Artur Wąchal z siedzibą w Poznaniu ul. Głogowska 248/135, NIP: 7791584661, e-mail: biuro@trynite.pl tel.  (+42) 633 16 85

      II.            Rozporządzenie RODO – używane w dalszej części niniejszej klauzuli oznacza: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

    III.            Jako Administrator Państwa danych osobowych przetwarzamy Państwa dane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a)      w celu świadczenia usługi posiadania przez Państwa konta w naszym sklepie internetowym (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia RODO),

b)      w celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia RODO),

c)       w celu wykonania zawartej przez Państwa z nami umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia RODO),

d)      w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartej z Państwem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit c Rozporządzenia RODO), co jest jednocześnie naszym prawnie uzasadnionym interesem, chroniącym nas przed konsekwencjami niewykonania naszych prawnych obowiązków,

e)      w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f Rozporządzenia RODO),

f)       w celu oferowania Państwu usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f Rozporządzenia RODO).

     IV.            Odbiorcy danych:

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

a)      podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych: np. firmie informatycznej, naszemu usługodawcy hostingowemu, dostawcy oprogramowania, firmie księgowej, innym współpracującym z nami podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi np. firmie kurierskiej,

b)      urzędom, organom państwowym i organom administracji, innym podmiotom i instytucjom w zakresie w jakim wymagane jest to przez przepisy prawa.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości. 

      V.            Okres przechowywania danych:

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:

a)      Państwa dane pozyskane w celu założenia konta w naszym sklepie internetowym przetwarzamy do czasu likwidacji Państwa konta,

b)      Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przetwarzamy do czasu zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie – przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz do końca okresu przedawnienia Państwa potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej z nami umowy lub zakończenia postępowań związanych z wzajemnymi roszczeniami,

c)       Państwa dane przetwarzane w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem działalności i realizacją umowy przetwarzamy przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków, a następnie przez okres, w którym przepisy nakazują nam  przechowywać Państwa dane lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania ciążących na nas obowiązków.

     VI.            Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

a)      prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

c)       prawo do usunięcia danych,

d)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f)       prawo do przenoszenia danych,

g)      w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na nasz adres podany w pkt I lub list przesłany na nasz adres pocztowy podany w pkt I powyżej. 

  VII.            Skarga do organu nadzorczego:

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  VIII.              Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia umowy i jej realizacji, podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy oraz jej wykonywania. Podanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy. Podanie danych niezbędnych do założenia konta w sklepie internetowym ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do założenia i utrzymywania konta, a konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości założenia konta w sklepie internetowym.

Klauzula informacyjna dla użytkowników Newslettera

        I.            Administratorem Państwa danych osobowych jest: Firma Handlowa MAW spółka cywilna Magdalena Wąchal Artur Wąchal z siedzibą w Poznaniu ul. Głogowska 248/135, NIP: 7791584661, e-mail: biuro@trynite.pl tel.  (+42) 633 16 85 

      II.            Rozporządzenie RODO – używane w dalszej części niniejszej klauzuli oznacza: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

    III.            Jako Administrator Państwa danych osobowych przetwarzamy Państwa dane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a)      w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera, a także w celach handlowych i marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia RODO),

b)      w celu oferowania Państwu usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f Rozporządzenia RODO).

     IV.            Odbiorcy danych:

Państwa dane możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych: np. firmie informatycznej, naszemu usługodawcy hostingowemu, dostawcy oprogramowania.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości. 

      V.            Okres przechowywania danych:

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj. przez okres subskrypcji newslettera. 

    VI.            Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

a)      prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

c)       prawo do usunięcia danych,

d)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f)       prawo do przenoszenia danych,

g)      prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na nasz adres podany w pkt I lub list przesłany na nasz adres pocztowy podany w pkt I powyżej albo korzystając z opcji „Wypisz się” dostępnej w każdym przesłanym Państwu przez nas newsletterze.

 VII.            Skarga do organu nadzorczego:

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 VIII.           Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne do otrzymywania newslettera. Konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości otrzymania przez Państwa naszego newslettera.

Klauzula informacyjna dla użytkowników formularza kontaktowego

        I.            Administratorem Państwa danych osobowych jest: Firma Handlowa MAW spółka cywilna Magdalena Wąchal Artur Wąchal z siedzibą w Poznaniu ul. Głogowska 248/135, NIP: 7791584661, e-mail: biuro@trynite.pl tel.  (+42) 633 16 85

      II.            Rozporządzenie RODO – używane w dalszej części niniejszej klauzuli oznacza: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

    III.            Jako Administrator Państwa danych osobowych przetwarzamy Państwa dane w celu nawiązania z Państwem kontaktu oraz odpowiedzi na przesłaną nam przez Państwa wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego, co jest jednocześnie naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a oraz lit f Rozporządzenia RODO).

    IV.            Odbiorcy danych:

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

a)      podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych: np. naszemu usługodawcy hostingowemu,

b)      podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości. 

      V.            Okres przechowywania danych:

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj. przez okres niezbędny do skontaktowania się z Państwem i odpowiedzi na Państwa zapytania lub do czasu, aż cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych albo ustalimy, że dane się zdezaktualizowały. 

    VI.            Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

a)      prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

c)       prawo do usunięcia danych,

d)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f)       prawo do przenoszenia danych,

g)      prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na nasz adres podany w pkt I lub list przesłany na nasz adres pocztowy podany w pkt I powyżej. 

  VII.            Skarga do organu nadzorczego:

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych).

  VIII.             Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości skontaktowania się z Państwem celem odpowiedzi na Państwa wiadomość.